Politiek

2 November 2018

Het nieuwe college, bestaande uit D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks, heeft in zijn bestuursakkoord weliswaar aangegeven dat het de ligging aan het water zo goed mogelijk wil benutten maar geeft nog niet concreet aan hoe het dit wil bereiken, Letterlijk stelt het college:

9. Water in de binnenstad

We willen de ligging van de binnenstad aan het water zo goed mogelijk benutten. We blijven in gesprek met de Wateralliantie over hun visie op water en het gezamenlijke onderzoek over revitalisering van de zuidelijke binnenstad en de verbinding met de Hollandse IJssel. We leggen verbinding met het raadsprogramma klimaatadaptatie, Gouda 750 jaar en het recreatiedomein om tot concrete stappen te komen.

We zullen in de periode 2018-2022 geen maatregelen nemen die de mogelijke ontwikkeling van de havensluis in de toekomst belemmeren. Substantiële private financiering en een gevalideerde businesscase zijn noodzakelijk als eerste stappen om het gesprek over het openen van de havensluis aan te gaan.

Na alle gunstige teksten in de verkiezingsprogramma’s en de bemoedigende uitspraken tijdens de campagne met betrekking tot de Havensluis hadden we dit niet verwacht. Gelukkig geven wij de moed niet op en zien we nog steeds mogelijkheden. Zo willen we een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een economische impuls van de zuidelijke binnenstad waarin de effecten van waterrecreatie en de Havensluis worden meegenomen. Daarnaast zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen voor de oprichting van een fonds voor de Havensluis. Hiermee willen wij de door het college gestelde voorwaarden invullen.

En samen met de overige organisaties die deel uitmaken van de Wateralliantie werken we aan een Watervisie die eind 2018, begin 2019 aan het college zal worden gepresenteerd.

28 april 2018
Nadat de informateurs op 11 april hun advies hadden uitgebracht aan de Goudse raad en een aantal partijen aan de slag gingen met de onderhandelingen over een bestuursakkoord  hebben wij een brief naar alle fracties verzonden. Hiermee hopen en verwachten we te bereiken dat het historische watersysteem in de stad de nodige aandacht krijgt in het bestuursakkoord en inde raadsperiode 2018-2022.

23 februari 2017
Gouda ~sterk~ aan de IJssel zet zich onder andere in voor herstel van de verbinding van de Haven met de rivier de Hollandsche IJssel en voor herinrichting van de Veerstal en omgeving. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 schreef de stichting 14 september 2017 deze brief naar alle raadsleden, hierin vragen wij aandacht voor het historische watersysteem in Gouda.

Inmiddels zijn bijna alle verkiezingsprogramma’s van de 12 politieke partijen die aan de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen verschenen. Wij hebben deze programma’s doorgelezen en de citaten die wij voor het behalen van onze doelstellingen van belang vinden in één document verzameld.

Citaten uit verkiezingsprogramma 2018-2022

Uiteraard bevatten de programma’s veel meer onderwerpen. Als u daarin bent geïnteresseerd dan gaat u door op de logo’s van de partijen te klikken naar het verkiezingsprogramma van die betreffende partij.

Wij wensen u veel leesplezier en vergeet vooral niet om van uw stemrecht gebruik te maken.