Verkeerscirculatieplan

Gouda Stad aan de Rivier, maart 2022 proef Verkeersluwe Nieuwe Veerstal 

Toekomstbeeld autoluwe Veerstal

 

In het verkeerscirculatieplan (afgekort VCP) dat op 30 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld, is het autoluw maken van de Nieuwe Veerstal, tussen de Fluwelensingel en het Buurtje bij Croda, één van de meest ingrijpende maatregelen. Dat deze maatregel in het vastgesteld VCP is opgenomen is het gevolg van het al eerder door de raad vastgestelde Mobiliteitsplan waarin een autoluwe Nieuwe Veerstal samen met de toekomstige autoluwe binnenstad als uitgangspunt werd genoemd.

Het doel van de autoluwe Nieuwe Veerstal is om dit deel van de Binnenstad een kwaliteitsimpuls te geven en om een aantrekkelijk verblijfsgebied langs de rivier de Hollandsche IJssel te kunnen creëren. Hiermee komt een van onze doelstellingen dichterbij; het terugbrengen van Gouda als Stad aan de Rivier.

De Nieuwe Veerstal wordt echter niet volledig voor het verkeer afgesloten, Het betreft hier alleen het doorgaande autoverkeer. Bewoners, binnenstadondernemers en andere automobilisten met als eindbestemming de binnenstad, kunnen gebruik blijven maken van de Nieuwe Veerstal. Ook de bus zal over de Nieuwe Veerstal blijven rijden. Het doorgaande verkeer kan gebruik gaan maken van de Zuidwestelijke Randweg, die mede hiervoor is aangelegd.

Tijdens het opstellen van het verkeerscirculatieplan is uit de berekeningen naar voren gekomen dat dit extra verkeersaanbod op de Zuidwestelijke Randweg tot problemen zou kunnen leiden. Dit is echter niet helemaal zeker want de eerdere gedeeltelijke afsluiting van de dijk, gedurende de werkzaamheden door Rijnland voor de dijkverbetering in 2017 en 2018, heeft niet tot grote problemen op de randweg geleid.

Om dit verder te onderzoeken is als onderdeel van het VCP besloten om een pilot uit te voeren waarbij de Nieuwe Veerstal voor een periode van een aantal weken wordt afgesloten en vervolgens de effecten daarvan te monitoren. Aan de hand van de resultaten kan bepaald worden of er extra maatregelen aan de Zuidwestelijke Randweg nodig zijn. Inmiddels is duidelijk wanneer de pilot plaats gaat vinden en wel in maart 2022. De binnenstadbewoners en –ondernemers worden hierover van tevoren nader over geïnformeerd.

Gedurende deze periode wordt de Nieuwe Veerstal voorzien van een tijdelijke inrichting en worden verkeersregelaars ingezet. Binnenstadbewoners en -ondernemers kunnen middels een brief of doorrijkaart van de Nieuwe Veerstal gebruik blijven maken. Tijdens de pilot kunnen bezoekers hun bestemming bereiken via de andere toegangen tot de binnenstad. In het kader van de autoluwe binnenstad

Meer informatie over de Proef Verkeersluwe Nieuwe Veerstal, klik hier.